روش تحقیق عملی

پایان نامه

فصل 1 کلیات

<<خلاصه چکیده>>

عنوان:برسی تأثیر متقابل محیط فیزیکی مدارس ابتدائی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

از دیدگاه معلمان 

1-هدف پژوهشگر :هدف از این تحقیق برسی تأتیر متقابل محیط فیزیکی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است

2-روش نمونه گیری :نمونه عبارت است از کلیه معلمان ابتدائی شهرستان دزفول که به روش تصادفی ساده 300   نفر انتخاب شد.

3-روش پژوهش :به روش پیمایشی وتوصیفی انجام شده است.

4-ابزار اندازه گیری:پرسشنامه

5-طرح پژوهش:از روش کای دو چارچوب تئوریکی تحقیق که نظریه کنش متقابل پارسونز می باشد.

6-نتیجه کلی:محیط فیزیکی مدارس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است اما ترکیب رنگ وسایل کمک آموزشی ونحو ه ی تابیدن نور در راغب نمودن دانش آموزان تأثیر ندارد.

                                                 

<<مقدمه>>

متن تحقیق شامل 4فصل می باشد .فصل اول مقدمات کلیات است که به بیان علمی مسأله واهمیت موضوع تحقیق بر دامنه اهداف مطالعاتی را مشخص می کند .فرضیات ومتغیر ها تعیین می شوند به مبحث پیشینه تحقیق پرداخته سپس محدوده مطالعاتی زمانی ومکانی مشخص ودر پایان اصطلاحات ومنابع تعریف شده اند .

در فصل دوم با عنوان ادبیات ،5نمونه از مقالات داخلی و4نمونه از تحقیقات خارجی ارائه شده است

در فصل سوم با عنوان روش تحقیق ،نوع روش تحقیق پیمایشی –همبستگی با استفاده از ابزار پرسشنامه مسأله تحقیق بین 3 نفر از معلمان مقطع ابتدائی دزفول وبا استفاده از روش آماری کای –دو انجام شده است.

در فصل چهارم سؤالات پرسشنامه به صور مجزا در قالب جداول ونمودار در دو دسته آمار توصیفی واستنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته پس نتیجه گیری شد .در پایان محدودیتها وپیشنهاد ها ارائه شده است.

اهمیت وضرورت تحقیق :

مدرسه مکانی است که در آن موجود پیچیده ای به نام انسان باید تربیت شود وتحویل جامعه داده شود شرایط وامکانات مناسب می طلبد تا کیفیت تدریس بالا برده شود .مدرس محل اجرای برنامه های آموزشی است ومحیط ،فضا ،تجهیزات ،وضعیت فیزیکی آن در شکل گیری شخصیت تأثیر بسزایی دارد وقتی محیط کلاس زیبا ،دلنشین ،تمیزومرتب و فضای آن باز ونور کافی باشد.تعداد دانش آموزان در حد تعادل باشد آنها احساس خوشایند وآزادی می کنند ونقش مطلوبی در فرایند یادگیری دارد.تا باعث به شکوفایی رسیدن استعدادهای بالقوه آنان می شود .پژوهش به مسئولین پیام می دهد که آنان را متوجه عوامل دیگری غیر از نیروی انسانی کند.

بیان مسئله:

آموزش پدیده ای به قدمت حیاط بشر دارد .همیشه بهترین افراد جامعه به کسوت مهمی درآیند :مقدس ترین مکانها محل آموزش است .عوامل مهمی در کمیت وکیفیت آوزس تأثیر دارند از جمله معلم،محتوای آموزش،تخته سیاه ،نظافت کلاس .تراکم دانش آموزان در کلاس ها .........که کمبود هریک کیفیت کار را می کاهد ودستیابی به اهداف را غیر ممکن می سازد.

جایگاه اصلی اجرای کلیه برنامه ها فضای آموزشی است مانند محیط مدرسه ،درو دیوار ،راهروها....

از جمله عواملی هستند که در پیشرفت تحصیلی آنان نقش بسزایی دارد .مدرسه تنها یک محیط خشک بی روح وبدون تأثیر در فرایند یادگیری نیست عامل زنده وپویاست.

حال اگر شرایط محیط یادگیری مناسب نباشد کیفیت تدریس معلم کاهش می یابد .فرصت شناسایی دانش آموزان گفت وشنود آنان امکان ارزشیابی از درس های گذشته را از معلم می گیرد وباعث اسیری دانش آموز می شود و نارضایتی معلم را به دنبال دارد .

پس لازم است این مسئله به عنوان یک مشکل جدی در آموزش وپرورش در نظر گرفته شود.

                                              

هدف پژوهش:

اهداف کلی تحقیق این است که که ما می توانیم شناخت کاملی نسبت به وضعیت فیزیکی مدارس پیدا کنیم ودر راستای این شناخت رابطه بین امکانات با فرایند یادگیری دانش آموزان حاصل می شود و همچنین مشکلاتی که در نتیجه عدم وضعیت فیزیکی مناسب بوجود آمده شناسایی شود.ودر دفع این مشکل راه حل هایی اتخاذ شود.

واینکه فضا تا چه حد پاسخگوی نیاز های کمی وکیفی آموزش می باشد ؟کلاسها-آزمایشگاه-کتابخانه...

چند متر مربع از زیربنای مدرسه را به خود اختصاص داده ؟فضای باز مدرسه چند متر است .1-امکانات ورزش تفریحی چطور؟تا به کمبود های پرداخته واقدامات لازم جهت بهبود شرایط فیزیکی صورت گیرد .که باعث رشد بهتر یادگیری دانش آموزان می شود.

تعاریف اصطلاحات ومفاهیم

1-فضای آموزشی :به مکانی گفته می شود که عده ای از افرادلازم التعلیم در آنجا گرد آمده وبه تحصیل مشغولند

2-یادگیری:یادگیری را تغییر رفتار تعریف کرده اند در جهت مسائل ومشکلات روزمره زندگی افراد.

3- محیط فیزیکی :آن قسمت از محیط است که مملوس وقابلیت عینی شدن را دارد.

4-پیشرفت تحصیلی:منظور از ارتقاء سطح یادگیری دانش آموزان است

5-فضای سبز:منظور استفاده از گیاهان سرسبز در محیط داخلی مدرسه است.

6-فراگیران:کلیه دانش آموزان موجود در مدارس می باشند .

7- زنگ:زنگ عبارت است از نوری که از سطح اشیاء به چشم انسان منعکس می شود.

8-وسایل کمک آموزش وسایلی که در آموزش بکار گرفته می شوند .

9-نور :به مقدار روشنایی گفته می شود که در آن دانش آموزان بدون اذیت شدن از دروس ارائه شده  در کلاس استفاده می کنند.

10-حرارت:به مقدار گرمایی که در آن دانش آموزان بتوانند بدون اذیت شدن در کلاس از یادگیری استفاده ببرند.

11-امکانات ورزشی :به وسایلی گفته می شود که دانش آموزان به وسیله آن بازی می کنند.

12-پاکیزگی وبهداشت:پاکیزگی یعنی تمیزی در و دیوار وحیاط مدرسه .

مقدمه فصل دوم

بشر در ابتدای خلقت دارای استعدادهای نهفته ای است که با گذشت زمان وسعی وتلاش با کمک خانواده ومربیان به فضیلت می رسد.

محیط آموزش به نوبه خود بر پیشرفت دانش آموزان مؤثر است .از آنجا که مدرسه خانه دوم کودک است در رشد کودک نقش بسزایی دارد چه بهتر که شرایط فیزیکی مدرسهرا تکمیل کنیم .در زمان های گذشته در ایران زمان زرتشت مکان آموزش دیر وآتشکده نامیده می شد .بعد از اسلام اولین وپر بار ترین مکان برای انتشار افکارمسجد بوده است.در کنار مساجد مدرسه ها ساخته شد در قرن سوم هجری ناصر کبیر اولین مدرسه را در آمل تأسیس کرد .با توجه به تأثیر آموزش در جنبه های گوناگون لزوم ایجاد شرایط وامکانات مطلوب ضروری است .بخصوص کلاسهای درس که نقش اساسی در انتقال معلومات دارند .متوسط تعداد دانش آموزان کلاس ها در هر دوره شاخص دیگر آماری است که به موازات نسبت شاگرد وهم تصویر گویایی از کمبود نیروی انسانی است . نوع ساختمان وتجهیزات مدرسه در خور توجه است که باید در شرایط متعارف باشد.

فضای سبز از دیگر عواملی ایجاد نشاط در فراگیران ودر نتیجه افزایش یادگیری است .

شرایط فیزیکی محیط کلاس بر روحیه فراگیران نقش بسزایی دارد .مجهز بدن محیط آموزش به وسایل کافی ومناسب مهم است.

مدرسه امروز به ابعاد وسیع تربیت انسان می پردازد.کمبود هر یک از وسایل نوعی نارسایی در تحقق هدفهاست و مربی را از رسالتی که عهده دار است باز می دارد.

پیشینه تحقیق:

برسی سابقه مطالعات در موضوع طرح ایران همراه با ذکر منابع اساسی وچگونگی ارتباط تحقیقات قبلی با طرح فعلی:

1-دکتر شریعتهدار بر این باور است که محیط تأتیر بسزایی در یادگیری دانش آموزان دارد(کتاب فلسفه آموزش وپرورش)

2-فضای سبز موجود تولید اکسیژن وافزایش رطوبت در تابستان و هوای تازه ومحیط خنک می کند (پیام مدرسه)

3-تعلیم وتربیت دانش آموزان علاوه بر کلام معلم به آموزشهای غیر کلامی نیازمند است.در ودیوار مدرسه مثل معلم حاصل پیام است وبا آن سخن می گوید .حیاط پر گل آرامش را تلفیق می کند (روز نامه نگار شهریور)

4-برونر تورمن معتقدند که محیط مدرسه ونوع روش تدریس بر پیشرفت تحصیل نقش دارند(پایان نامه منوچهرآتش روز)

تحقیقات داخلی

1-تحقیقی توسط آقای محمود بردی در سال 1374انجام شد که نشان می دهد محیط باز موجب انگیزش فراگیر در کلاس ومحیط کلاس بسته وخشک موجب بی علاقگی دانش آموز می شود .گرما وسرما نور ،نظافت ،سروصدای غیر معمول تعداد بیش از حد دانش آموزان در کلاس موجب کاهش کیفیت تدریس می شود .راحتی دانش آموز در مدرسه از جمله عوامل مهم در پیشرفت آموزشی است .یکی از تجهیزات میز وصندلی است .مناسبترین نیمکت برای مدرسه نوع یکنفره ی آن استچرا که دانش آموزاحساس مسئولیت بیشتری به آن می کند..رنگ بر بر روحیه ورفتار تأثیر بسزایی دارد .توصیه می شود سطوح دیوارها رنگ مات انتخاب شود مثل آبی کمرنگ –سبز کمرنگ-سفید.رنگ تخته باید سبز باشد.

نور یکی دیگر از اصول مهم طراحی فضا هاست .استفاده از نور طبیعی خورشید در درجه اول اهمیت قرار دارد که از طریق پنجره ها ،نورگیرها،صورت می گیرد .یکی دیگر از فضاهایی که وجود آن در مدارس الزامی است.فضای سبز می باشد.

یکی دیگر از فضاهای مورد نیاز در مدارس سرویس بهداشتی است .سرویس بهداشتی کارکنان در داخل ساختمان اصلی وجدااز سرویس دانش آموزان باشد .در ورودی مدرسه وحیاط مدرسه در حالت روحی دانش آموزان تأثیر دارد.در ورودی با رنگ شادی بخش رنگ شده باشد.

2-تحقیق دیگر توسط آقای غلامرضا داوودیان در سال 1374انجام شد.که 20مدرسه را به طور کلی مورد برسی قرار داده .

برسی نشان داد که وضعیت مدارس در کل نامطلوب می باشد.

3-آقای حسین رهنمون در سال 1375تحقیقی انجام داد ونتیجه آن نشان داد موقعیت کنونی بالاترین درصد مطلوبیت وفضای سبز مدارس پایین ترین مطلوبیت را به خود اختصاص داده است.

4-تحقیق دیگر توسط آقایحسین مختاری بود .خلاصه نتایج این بود که کاربرد وسایل کمک آموزشی همراه امکانات مناسب وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است.

تحقیقات خارجی

1-برونر تورمن ودیوی معتقدند که محیط فیزیکی مدارس ونوع روش تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش بسزایی دارد.

2-در خصوص وضعیت فیزکی مدارس توسط گیوسپ وراس در سالهای84-1983درآمریکا تحقیقی به عمل آمد که نتایج آن نشان داد :عوامل فیزیکی در یادگیری مطالب شفاهی وحفظی اثر کم در آموزش وحل مسئله اثر بسیار دارد.

3- برسی ها توسط مونته سوری انجام گرفت که نشان داد .محیط کلاس نقش زیادی در یادگیری دارد.

4-در سال 1993تارلومارتال وسلویک به تحقیق پرداختند که نشان داده محیط فیزیکی هم از نظر کمی وهم از نظرکیفی نقش زیادی در آموزش دارد.

 

                      مبانی تحقیق        فصل 3

1- محیط فیزیکی مدارس اعم از نحوه ی ساختمان کلاسها وفضای سبز ،امکانات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد.

2-ترکیب رنگها ووسایل کمک آموزشی ونحوه تابیدن نور در راغب نمودن بیشتر دانش آموزان تأثیر دارد.

3-فضای داخلی مدارس با توجه به موارد مذکور معلمان را تشویق به بهتر یاد دادن دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی آنان دارد.

4-امکانات ورزشی ونصب وسایل ورزشی در حیاط مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد .

4- امکانات ورزشی ونصب وسایل ورزشی در حیاط مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد .

5-استفاده از وسایل سرمایشی وگرمایشی در فضای داخلی مدرسه بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد .

6-پاکیزگی وبهداشت ساختمان مدرسه اعم از دیوارها و ورودی مدرسه-کلاسها –سرویس های بهداشتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش وتأثیر دارد.

                                      

   متغیرمستقل  :فضای آموزشی –فضای فیزیکی-یادگیری-پیشرفت تحصیلی

          متغیر وابسته :پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:7  توسط   |